Zoskupenie č. 7

Volebný program

spoločnej kandidátky „Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“

Naša spoločná kandidátka piatich subjektov vytvorila podrobný program v podobe 223 konkrétnych opatrení, ktoré sú usporiadané podľa jednotlivých oblastí. Na začiatku však chceme zhrnúť hlavné ciele, a ukázať víziu Slovenska, ktoré máme pred sebou, keď ponúkame konkrétne riešenia. Náš program by mal zabezpečiť:

Slovensko patrí k vyspelej západnej civilizácii s jasným zahraničným ukotvením a členstvom v EÚ a NATO. Slovensko má byť právny štát, kde mafia nemá šancu sa dostať na úrad vlády alebo riadiť políciu. Krajinou, kde ,, naši ľudia“ nestoja nad zákonom, kde právo platí rovnako pre všetkých. Kde úradníci majú snahu občanom pomáhať a nie ich šikanovať. Krajinou, ktorá je domovom pre každého jej občana bez ohľadu na národnosť, vek, pohlavie, náboženstvo alebo sexuálnu orientáciu. Preto zavedieme jasné pravidlá používania paragrafu 363 generálnou prokuratúrou a zabezpečíme preskúmateľnosť jej rozhodnutí, ukončíme systém vojenského velenia v prokuratúre, zavedieme transparentné výberové konania na všetky prokurátorské pozície a elektronické prideľovanie prípadov prokurátorom.
Veľkú pozornosť budeme venovať rozvoju kvality školstva, ktoré musí žiakom dávať nielen vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti a schopnosť presadiť sa v reálnom živote. Zabezpečíme modernizáciu školstva po obsahovej aj infraštruktúrnej stránke. Podporíme rozvoj vzdelávania národnostných menšín a sociálne vylúčených skupín. Zlepšíme prístup k stredoškolskému vzdelaniu sociálne vylúčeným žiakom. Je treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby rómske deti z marginalizovaných komunít mali aspoň remeslo v ruke a nekončili v evidencií na úradoch práce.
Základnou úlohou politikov a štátu je zaistiť mier a bezpečnosť pre všetkých občanov krajiny. Zavedieme jasné pravidlá pre štátnu službu a verejnú službu, časť výkonu presunieme do regiónov.  Budeme si plniť záväzok dávať minimálne 2 % HDP na našu obranu a posilňovať praktickú spoluprácu s našimi spojencami, najmä s našimi najbližšími partnermi v regióne. Dáme do poriadku bezpečnostné zložky a inštitúcie štátu. Policajný zbor a spravodajské zložky odpolitizujeme, sprofesionalizujeme a zavedieme v nich fungujúci kariérny poriadok. Nanovo vymedzíme kompetencie spravodajských služieb, NBÚ a policajného zboru tak, aby sa navzájom neduplikovali a nekrížili svoje kompetencie. Zlepšíme systém bezpečnostných previerok a posilníme demokratickú kontrolu bezpečnostných zložiek a spravodajských služieb. Zriadime nezávislú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov.
Posilníme právomoci a zdroje pre obce, mestá a regióny tým, že zmeníme nastavenie daňovo-odvodového mixu a systému prerozdeľovania verejných financií v prospech obcí a regiónov. Budeme navrhovať zmenu územnosprávneho usporiadania. Presadzujeme prechod na prirodzené regióny, elimináciu okresov a zefektívnenie výkonu verejnej moci na úrovni obcí. Namiesto okresov chceme mať 15-20 žúp, kde starostovia a primátori sa stanú automaticky poslancami žúp bez nároku na honorár (majú predsa svoj starostovský plat). Toto považujeme za cestu, ako efektívne a rýchlo znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť kvalitu života  na Slovensku.
V oblasti zdravotníctva je našim cieľom zlepšenie merateľných parametrov ako priemerná dĺžka života, dĺžka života v zdraví, zlepšenie zdravia populácie a  celková kvalita života. Budeme podporovať zmeny v zdravotníctve vedúce k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, k zefektívneniu systému a organizácie poskytovania zdravotnejstarostlivosti. Zasadíme sa o systémové zmeny, ktoré budú viesť k efektívnejšiemu využitiu ekonomických a personálnych zdrojov. Zmeny, ktoré považujeme za potrebné realizovať v čo najkratšom čase, sú nastavenie predvídateľného a dostatočného financovania systému. Určíme adekvátny príspevok štátu za svojich poistencov. Zavedieme zmeny v poistení vrátane možnosti pripoistenia a podobne. V oblasti efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti podporíme racionálnu stratifikáciu nemocníc a integráciu ambulantnej starostlivosti s cieľom priblížiť zdravotnú starostlivosť pacientom. Zlepšíme prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Pro-rodinnú politiku podporíme zavedením  dostupnosti základnej stomatologickej starostlivosti pre deti zo zdrojov zdravotného poistenia.
Zabezpečíme zlepšenie podnikateľského prostredia, zjednodušenie pravidiel, odbúranie nezmyslenej byrokratickej záťaže, napríklad návrat k rovnej dani z príjmov, zrušenie všetkých selektívnych daní, daní z dividend, daní z poistenia a pod. Zavedieme superhrubú mzdu, jednotný výber daní a odvodov, zrušíme online eKasy v maloobchode a povinné zasielanie všetkých faktúr daňových subjektov finančnej správe. Rovnako nevyhnutná je aj skutočná podpora inovácií a výroby s vyššou pridanou hodnotou, daňové úľavy pre preinvestovaný zisk, podpora vlastného vývoja a výroby namiesto masívnej podpory výstavby cudzích montážnych hál.
Úlohou štátu nie je kompletne sa postarať o všetkých občanov, ako keby boli nesvojprávni, ale vytvárať im podmienky a pravidlá pre ich rozvoj a iniciatívu. Konkurencia generuje vyššiu kvalitu za lepšiu cenu. Bohatý štát nám umožní postarať sa o tých, ktorí to skutočne potrebujú. Zavedieme systémový príspevok na bývanie podľa vzoru z Čiech a výrazne zjednodušíme a pomocou digitalizácie zautomatizujeme systém sociálnej pomoci, aby ju tí, čo to potrebujú, dostali včas a v dostatočnej výške.
Naša krajina sa postupne rozpadá, morálne aj fyzicky. Rozpadajú sa nám mosty, školy, nemocnice, železnice a verejné budovy. Ak chceme, aby z našej krajiny mladí ľudia neutekali a starí neživorili, musíme výrazne zvýšiť investície do verejnej infraštruktúry. Ale musíme sa poučiť z vlastných zlyhaní. Obrovské meškanie a brutálne predraženie dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, nekonečné príbehy štátnych stavebných projektov („dokončenie“ diaľnice D1 do Košíc, „výstavba“ nemocnice Rázsochy) majú byť dostatočným varovaním a poučením. Preto sa nebojíme postaviť ďalším plánom štátnych mega investícií, ktoré nemôžu dopadnúť inak ako vždy. Nepodporujeme výstavbu zo štátnych zdrojov ďalšej novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, predĺženie širokorozchodnej železnice do Bratislavy alebo Rakúska. Nepodporujeme ani vytvorenie štátnej leteckej spoločnosti. Samozrejme, keď to chcú robiť súkromní investori na vlastné podnikateľské riziko, nebudeme im brániť, naopak, štát by ich mal podporovať (len nie veľkými finančnými záväzkami).

Naša vízia
pre Slovensko

Predstavujeme našu víziu pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Sme presvedčení, že naše programové body a opatrenia sa zameriavajú na zlepšenie kvality života pre všetkých občanov. Naším cieľom je vytvoriť inkluzívnu spoločnosť, podporovať hospodársky rast a inovácie, chrániť životné prostredie a zabezpečiť spravodlivý a transparentný systém riadenia. Veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a budovať Slovensko, na ktoré budeme hrdí.