Zoskupenie č. 7

Programové priority

7 priorít spoločnej kandidátky č. 7
„Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“.

1-priorita

1. Právny štát s jasnou zahraničnopolitickou orientáciou

Zatiaľ čo Ukrajinci bojujú za svoju suverenitu, my Slováci bojujeme za podobu našej krajiny. Ukrajinu sužuje agresia Ruska, nás sužuje agresia skorumpovaných politikov, ktorí svojim správaním pripomínajú skôr východných oligarchov, než ako správanie sa západných demokratov. Toto chceme zastaviť. 

Ako to urobíme?  Budeme presadzovať Slovensko, ktoré je pevne ukotvené v štruktúrach západných integračných zoskupení ako je NATO a EÚ, ktoré nám zaisťujú mier, slobodu a stabilitu v ťažkých časoch. Pre toto potrebujeme jednoznačne prozápadne orientovanú vládu, která bude kompetentne viesť našu krajinu. Bez chaosu a populizmu a s prihliadnutím na ochranu práv aj tých, ktorí s nami nesúhlasia.

1.1.  Slovensko bez Fica, bez mafie a bez korupcie

Skorumpovaný unesený štát v réžii Fica s vládou chaosu v réžii Matoviča spája bezbrehý populizmus. Populistickí vodcovia neprinášajú blahobyt. Populisti svojimi politikami podkopávajú základy prosperity, a veľmi často aj právneho štátu, a demokracie, a popri tom väčšinou vytvárajú aj skorumpovanú mašinériu.

1.2.  Kompetentná vláda bez chaosu a populizmu

Nechceme návrat mafie ani chaosu! Namiesto toho náš stredopravý blok presadzuje štýl politiky založený na odbornosti, na hodnotách a princípoch a na programe, ako aj na dôveryhodných osobnostiach, ktoré už v živote niečo dokázali aj mimo politiky. 

1.3. Slovensko pevne integrované v štruktúrach NATO a pevne ukotvené v EÚ

 Vzhľadom na to, že Slovensko nikdy nebude disponovať zdrojmi, vďaka ktorým by vedelo samostatne zabezpečiť svoju obranu a suverenitu, naša obrana musí byť naďalej založená na systéme kolektívnej obrany v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).  Okrem členstva v NATO je potrebné zotrvať aj v EÚ. Chceme mier, a to môže garantovať práve členstvo v dvoch najúspešnejších mierových projektoch v povojnovej Európe (ale i vo svete), v EÚ a NATO, ktoré pre svojich členov zabezpečujú mier, bezpečnosť, stabilitu a podmienky pre prosperitu už desaťročia, od svojho vzniku.

1.4. Občianska spoločnosť, ochrana novinárov a aktivistov

Navrhujeme lepšiu ochranu novinárov, ľudskoprávnych a občianskych aktivistov pred tzv. strategickými žalobami proti verejnej účasti – t. j.  pred zjavne neopodstatnenými a zneužívajúcimi súdnymi konaniami, ktorých cieľom nie je dosiahnuť spravodlivosť, ale obťažovať a umlčať žalovaných.

1.5. Reforma prokuratúry, úprava paragrafu 363

Presadíme zásadnú reformu prokuratúry a ukončíme sovietsky monokratický model riadenia prokuratúry. Zavedieme elektronické prideľovanie a prerozdeľovanie vecí jednotlivým prokurátorom podľa vzoru súdnictva. Podľa vzoru Súdnej rady vytvoríme vrcholný orgán prokurátorskej samosprávy – Radu prokuratúry Slovenskej republiky. Zúžime ustanovenia § 363 Trestného poriadku tak, aby paragraf bol len naozaj mimoriadnym opravným prostriedkom, a nie atómovým kufríkom v rukách generálneho prokurátora. 

1.6. Zvýšiť dôveru v justíciu, lepšia kontrola sudcov, vytvoriť prostredie, ktoré bude produkovať vzdelaných a skúsených sudcov

S cieľom zlepšiť právnické vedomosti, zručnosti a skúsenosti sudcov, navrhujeme nahradiť minimálnu vekovú hranicu 30 rokov – ako jednu z podmienok pre výkon sudcovskej funkcie – minimálnou dĺžkou právnej praxe v rozsahu 10 rokov. Každý sudca by pred nástupom do funkcie mal absolvovať intenzívny kurz špecifických sudcovských zručností, prejsť prísnym psychologickým testom a zložiť skúšku z etických pravidiel výkonu sudcovského povolania.

1.7. Zníženie trestov za držanie ľahkých drog

Podporujeme zníženie stále neprimeraných trestov pri niektorých drogách, najmä v prípade marihuany. Pri užívaní/držaní menšieho množstva navrhujeme len priestupkovú a nie trestnú zodpovednosť.

2. Vzdelané a tolerantné Slovensko, kvalitné školstvo, ktoré namiesto memorovania učí žiakov, ako sa uplatniť v živote

Demografická krivka naznačuje, že pokiaľ aj naďalej zostanú nepriaznivé podmienky pre rozvoj mladých rodín a nezvýšime úroveň školstva, vedy a kultúry, postihne to celú krajinu, jej vzdelávanie a konkurencieschopnosť. 

Podporíme rozvoj národnostného školstva a rozvoj kultúry. Zvýšime inklúziu a znížime segregáciu, jazykovú bariéru a neopodstatnené zaraďovanie detí do špeciálnych škôl v prípade rómskych detí.

2.1.  Nový zákon o národnostných menšinách a menšinových komunitách

Považujeme za potrebné prijatie všeobecného zákona o národnostných menšinách, ktorý definuje etnické komunity, ich práva, symboly, ako aj rôzne spôsoby ich účasti vo verejnom živote.

2.2.  Normatívne financovanie – zmeníme model financovania materských škôl

Namiesto súčasného stavu, keď sa škôlky financujú z podielových daní, na spôsob ostatných škôl zavedieme normatívne financovanie: škôlky zo štátneho rozpočtu budú dostávať príspevok podľa počtu detí, ktoré ich navštevujú. Zároveň cielenými dotáciami a zdrojmi z eurofondov budeme podporovať výstavbu, resp. rozširovanie materských škôl. Cieľom je, aby si rodičia mohli nájsť miesto v škôlke pre každé dieťa, ak majú záujem.

2.3. Dokončenie kurikulárnej reformy a odstránenie mikromanažmentu školstva

Na úrovni základných škôl podporujeme pokračovanie v zavádzaní nového kurikula a dokončenie tejto reformy. Presnejšie ide o tzv. Reformu obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma). Dlhodobo však musíme pokračovať v ústupe od plošného mikromanažmentu všetkých škôl štátnymi inštitúciami, a niektoré zlyhávajúce segmenty školstva potrebujú zmeny už krátkodobo (viď ďalšie body).

2.4.  Zvýšime inklúziu a znížime segregáciu, jazykovú bariéru a neopodstatnené zaraďovanie detí do špeciálnych škôl

Pre lepšiu integráciu, a zvyšovanie kvality výučby v školách s vysokým podielom detí z sociálne znevýhodneného prostredia navrhujeme presadiť celý rad systémových opatrení. Navrhneme zvýšenie financovania škôl tak, aby zamestnanie školských asistentov, špeciálnych pedagógov a psychológov sa mohlo stať samozrejmosťou.  Je nevyhnutné výrazne zvýšiť tzv. príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (v súčasnosti len 150€ ročne na žiaka).

2.5. Podpora stredoškolského vzdelávania rómskych detí – remeslo rómskym deťom namiesto úradu práce

Pre zlepšenie možností uplatnenia detí zo sociálne znevýhodnených skupín, aby namiesto problémom pre spoločnosť boli pre ňu prínosom, je dôležité, aby  získali aspoň výučný list a neskončili v evidencii na úradoch práce a v pasci chudoby. Pre účely zatraktívnenia získania výučného listu navrhujeme preplácanie získania vodičských preukazov pre žiakov. Pre tých, ktorým sa nepodarilo ukončiť základnú školu treba rozšíriť kurzy druhošancového vzdelávania, ktoré absolventom umožňujú ekvivalent ukončenej základnej školy.

2.6. Odstránime diskrimináciu bratislavských univerzít

Budeme pokračovať v rekonštrukcii budov a internátov vysokých škôl. Paradoxne často práve budovy a internáty najväčších, najznámejších a najkvalitnejších univerzít na Slovensku sú v najhoršom stave. Túto situáciu zmeníme kompenzačnými mechanizmami z národných zdrojov a z Fondu obnovy a odolnosti. Tým sa značne zvýši atraktivita vysokých škôl v hlavnom meste v očiach domácich aj zahraničných študentov.

2.7. Reprezentácia Slovenska, jeho kreatívnej mysle a kultúry v zahraničí, podpora vzťahov s krajanmi v zahraničí

Zavedieme kolektívnu ochrannú známku a iné opatrenia na podporu štátom financovaných, zmiešaných aj súkromných „slovenských inštitútov – Tatra centier“ na prezentáciu slovenskej kultúry a kreatívneho priemyslu. Zároveň považujeme za potrebné väčšiu podporu zahraničných krajanských organizácií a nových diaspór.

2-priorita
3-priorita

3. Bezpečnosť pre občanov

Bezpečnosť je v dnešnej dobe jedna z existenčných priorít. Naša obrana je postavená na princípe kolektívnej bezpečnosti. Naše ozbrojené sily musia byť akcieschopné a súčasne sa musia vedieť oprieť o podporu spojencov.

V prípade krízy alebo vojnovej hrozby naše ozbrojené sily musia byť schopné prijať a plne integrovať spojenecké jednotky, ktoré nám prídu na pomoc, a v prípade potreby aj poskytnúť spojencom dohodnuté deklarované jednotky a spôsobilosti. 

Mier a bezpečnosť pre občanov znamená aj akcieschopnú políciu a orgány vymáhania práva či spravodajské zložky, ktoré včas dokážu varovať pred možnými hrozbami, lojálne k štátu a našim občanom. Okrem fyzickej bezpečnosti musia mať občania istotu, že sú chránení aj vo virtuálnom priestore, že ich údaje nebudú zneužité, identita nebude skompromitovaná a ich majetok bude nedotknuteľný. 

3.1. Modernizácia bezpečnostných a obranných zložiek

Aj na základe skúseností z vojny na Ukrajine musí Slovenská republika zásadným spôsobom posilniť protivzdušnú obranu štátu a protivzdušnú obranu vojsk vrátane obrany pred dronmi. Pre posilnenie celkovej odolnosti Slovenska musíme výrazne technicky a funkčne modernizovať aj v ostatné bezpečnostné zložky. 

3.2. Obrana založená na systéme kolektívnej obrany NATO a príspevku 2 % HDP

Do spoločnej obrany v rámci najsilnejšej obrannej aliancie sveta musíme prispievať primeraným obranným a bojovým potenciálom vrátane záväzku obranných výdavkov v minimálnej výške 2 % HDP. Tieto výdavky sú investíciou do našej vlastnej armády a obrany, neodchádzajú nikam do rozpočtu NATO.

3.3. Odstránenie byrokracie a zvýšenie počtu policajtov v teréne

Polícia musí preniesť ťažisko svojej činnosť od výkazníctva, štatistiky a administratívnej činnosti ku skutočnej prevencii protispoločenskej činnosti a pomoci občanom. Preto odbúrame byrokraciu a znížime počet administratívnych pracovníkov a zvýšime podiel uniformovaných príslušníkov priamo v teréne.

3.4. Celková odolnosť spoločnosti so základnými zručnosťami na prežitie

Režimy, ktoré sú schopné rozpútať vojnu, bojujú nielen s armádou, ale aj s civilným obyvateľstvom. Je potrebné, aby odolnosť a základné zručnosti získali všetci občania, čo povedie k zvýšeniu ich bezpečnosti a k lepšej ochrane ich života a majetku. Z tohto dôvodu zavedieme brannú výchovu ako povinný predmet vo všetkých školách, kde si žiaci a študenti osvoja návyky a zručnosti, vďaka ktorým budú schopní zlepšiť našu bezpečnosť v prípade vojny alebo krízy. Zriadime dobrovoľné zbory na teritoriálnom princípe, ktoré budú pomáhať občanom pri mimoriadnych situáciách a posilnia obranu pri ohrození krajiny. 

3.5. Personálná očista a funkčná reforma spravodajstva

Presadzujeme dôslednú personálnu očistu bezpečnostných a spravodajských zložiek štátu. Z inštitúcií treba vytlačiť všetkých, u ktorých je pochybnosť o ich lojalite k štátu a demokratickému ústavnému zriadeniu, či o ich bezpečnostnej spoľahlivosti. 

3.6. Vytvorenie nezávislej inšpekcie (GIBZ), posilnenie verejnej a parlamentnej kontroly

Navrhneme vytvorenie nezávislej Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBZ) – mala by mať vyšetrovaciu právomoc vo vzťahu k podozreniam zo závažných porušení zákonov a pôsobnosť nad ozbrojenými silami, políciou, spravodajskými službami, NBÚ, ZVJS a ďalšími ozbrojenými bezpečnostnými zbormi. Sme za zavedenie povinného používania telových kamier policajtov, kamier do policajných áut ako aj prenosných kamier počas akcií, kde sa predpokladá použitie donucovacích prostriedkov.

3.7. Aktívna obrana proti hybridným hrozbám zvonku

Slovensko musí vybudovať väčšiu odolnosť voči hybridným hrozbám zo strany autokratických režimov, predovšetkým Ruska a čiastočne aj Číny. Existujúci „Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám (2022-2024)“ predstavuje solídny základ, ale treba ho dôsledne implementovať.

4. Štíhly a efektívny štát – peniaze a právomoci bližšie k ľuďom

Náš štát je prebyrokratizovaný a neefektívny. Súčasné územnosprávne usporiadanie a rozdelenie kompetencií a zdrojov medzi centrálnou vládou, štátnou správou a samosprávou je nevyhovujúce a je poznačené silnými politickými vplyvmi väčších politických strán.

Centrálna vláda rozdeľuje až 86 % všetkých výdavkov. Naším cieľom je výrazne redukovať  štátnu byrokraciu, posilniť kompetencie samospráv a regiónov a výrazne presunúť rozhodovanie o použití zdrojov tam, kde žijú občania. Navrhujeme vrátiť sa k prirodzeným regiónom, zrušiť okresné úrady a okresy a ich kompetencie rozdeliť medzi župy a miestne samosprávy.

Naším cieľom je odpolitizovanie  štátnej a verejnej správy a vytvorenie jednotného systému pre majetkové priznania všetkých verejných funkcionárov a ich blízkych rodinných príslušníkov. Zavedieme účinnou kontrolu s jasnými sankciami a transparentnú, verejne dostupnú databázu. Zmeníme existujúci Úrad na ochranu verejného záujmu, ktorý sa bude starať aj o ochranu oznamovateľov korupcie. 

4.1.  Zmena územnosprávneho členenia, posilnenie regiónov a samospráv

Prirodzené, historické regióny ešte nikdy nedostali šancu, preto navrhujeme zmenu územno-správneho rozdelenia krajiny a návrat k prirodzeným, historickým regiónom, ale aj historickým názvom župa a župan. Namiesto okresov chceme mať 15-20 žúp, kde starostovia a primátori sa stanú automaticky poslancami žúp bez nároku na honorár (majú predsa svoj starostovský plat). Toto považujeme za cestu, ako efektívne a rýchlo znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť kvalitu života  na Slovensku. 

4.2. Zdvojnásobenie finančných zdrojov pre regióny a samosprávy

Postupne chceme zvýšiť podiel samospráv a regiónov na verejných zdrojoch až na 28 % zo súčasných 14 %. Pri financovaní samospráv namiesto jednej dane (podielové dane z dane z príjmov fyzických osôb – DPFO) navrhujeme daňový mix, ktorý kopíruje daňové príjmy štátu. Pri financovaní miestnych samospráv z podielových daní navrhujeme zo vzorca vynechať koeficient o nadmorskej výške a pridať koeficient podľa podielu ľudí v hmotnej núdzi.

4.3. Výberové konania odborne a apoliticky 

Presadzujeme apolitický a výraznú redukciu počtu politických nominantov v štátnom aparáte. Ako základný princíp presadzujeme verejné výberové konania na všetky  riadiace/vedúce pozície vo verejných inštitúciách a podnikoch s majetkovou účasťou štátu.

4.4. Špičkoví odborníci pracujúci pre štát – “revolving door”

Presadíme zatiaľ neexistujúcu zákonnú úpravu tzv. revolving door (otáčacie dvere) problému. Ide o jav, kedy vysokopostavený zamestnanec/manažér prechádza z verejného sektora do súkromného a naopak, a to v rámci inštitúcií, kde je regulačný a kontrolný vzťah. Hrozí tak stret záujmov. 

4.5. Transparentnejšie inštitúcie a organizácie 

Zavedieme zverejňovanie platov a benefitov funkcionárov. Zavedieme pravidlá pro lobbying. Zjednotíme systém preukazovania majetkových pomerov na základe majetkových priznaní  verejných činiteľov. 

4.6.  Parlamentné vyšetrovacie výbory

Je potrebné vytvoriť podmienky pre vznik parlamentných vyšetrovacích výborov, ktoré by mohli vyšetriť napr. veľké korupčné kauzy. Na základe zahraničných príkladov by mohli vypočúvať svedkov pod prísahou (odmietnutie predvolania alebo krivé svedectvo by malo rovnaké dôsledky ako pred súdom),  mohli by vyžiadať rôzne dokumenty od štátnych orgánov a pod. Vypočúvania, ktoré sa netýkajú štátnych tajomstiev, by mohli byť verejné.

4.7. Zákaz krížového vlastníctva médií

Presadzujeme princíp, aby podniky, ktoré dostávajú veľké štátne zákazky alebo financujú svoju činnosť z verejných zdrojov, resp. ich vlastníci, koneční užívatelia výhod, nemohli zároveň vlastniť aj médiá. V opačnom prípade existuje veľké riziko, že svoje médiá môžu použiť s cieľom ovplyvňovať politiku, aby sa dostali k ďalším, ešte väčším štátnym zákazkám a zdrojom.

4-priorita
5-priorita

5. Dobre fungujúce a moderné zdravotníctvo

Zdravotníctvo je kľúčovou súčasťou hospodárstva a zdravej populácie, a preto ho považujeme za prioritu. Kvalitná zdravotná starostlivosť pomáha ochrániť zdravie občanov a zvyšuje kvalitu života jednotlivcov aj celej spoločnosti.

Pre dosiahnutie  vynikajúcej úrovne starostlivosti využijeme štátnych aj súkromných poskytovateľov a zabezpečíme efektívnu kontrolu kvality. V oblasti zdravotníctva je našim cieľom zlepšenie merateľných parametrov ako priemerná dĺžka života, dĺžka života v zdraví, zlepšenie zdravia populácie a  celková kvalita života. 

Budeme podporovať zmeny v zdravotníctve vedúce k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, k zefektívneniu systému a organizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zmeny, ktoré považujeme za potrebné realizovať v čo najkratšom čase, sú nastavenie predvídateľného a dostatočného financovania systému. Zlepšíme prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Pro-rodinnú politiku podporíme zavedením  dostupnosti základnej stomatologickej starostlivosti pre deti zo zdrojov zdravotného poistenia.

5.1. Systémová úprava zdravotníctva aj na úrovni EÚ, koordinácia štátnych a súkromných poskytovateľov zdravotných služieb.

Kvalitné zdravotníctvo na európskej úrovni, je možné dosiahnuť využitím dostupných štátnych  a súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a subjektov podieľajúcich sa na komplexe činností pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti.

5.2. Zvýšiť transparentnosť súťaže poisťovní 

Rozšírime kompetencie a povinnosti nezávislého Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jeho kompetencie rozšírime tak, aby mohol vykonávať omnoho efektívnejší a účinnejší  controlling všetkých procesov v zdravotníctve počnúc controllingom hospodárenia poisťovní, cez iný model controllingu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

5.3. Zprehľadnenie údajov o stave zdravotníctva a o jednotlivých ochoreniach 

Pre všetky vekové kategórie zlepšíme dostupnosť informácii o jednotlivých ochoreniach a o spôsobe prevencie a liečby ochorení. Masívne rozbehneme kampane primárnej prevencie aj cestou telekomunikačných  prostriedkov. Zvýšime transparentnosť a dostupnosť relevantných informácii o prevencii a liečbe ochorení. 

5.4. Zlepšíme kooperáciu zdravotníckych segmentov a rozdelenie. Zmeníme pohyby pacientov, aby se zdravotníctvo nezaťažovalo 

Zlepšíme prepojenie všetkých segmentov  zdravotnej starostlivosti a zdravotno-sociálnej starostlivosti. Integráciou zmeníme pohyb pacienta v systéme a znížime potrebu vysokého počtu návštev pacienta u rôznych lekárov v neprimeranom počte dní strávených na ošetrení u lekára. Vytvoríme efektívnejšie usporiadanie všetkých kategórii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby starostlivosť bola dostupná aj v regiónoch.

5.5. Kontrola finančných tokov v zdravotníctve, obmedzenie zadlžovania

Zavedieme transparentné cenníky výkonov. Zlepšíme multilaterálny controlling tokov zdrojov v zdravotníctve. Controlling kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti postavíme na kontrole zo strany štátu, ale i pacientov či zdravotníkov.

5.6. Elektronizácia zdravotníctva

Zmeníme funkčnosť, pro-systémovosť  a obsah elektronizácie zdravotníctva. Zmenou vo funkčnosti je možné zásadným spôsobom zefektívniť procesy naprieč všetkými segmentami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Sprístupnime medicínske dáta určené pre pacienta i v IT prostredí.

5.7. Zamedzenie personálnej kríze v zdravotníctve

Systémovými krokmi motivujeme mladú generáciu všetkých kategórii zdravotníckych pracovníkov k ochote poskytovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Zabezpečíme 21. storočiu primerané pracovné podmienky, konkurenčné ekonomické ohodnotenie, flexibilné pracovno-právne prostredie.

6. Atraktívne a prosperujúce Slovensko a viac investícií do verejnej infraštruktúry

Slovensko po vstupe do EÚ stratilo dych a niekdajší tatranský tiger sa postupne prepadáva v rámci OECD aj EÚ. Ak chceme byť úspešnou krajinou, v ktorej mladí a šikovní ľudia radi zostanú alebo sa vrátia po štúdiu v zahraničí, musíme výrazne zlepšiť podnikateľské prostredie, odstrániť byrokraciu a založiť náš rozvoj na vyššej pridanej hodnote a inováciách.

Chceme zlepšiť infraštruktúru. Podporíme vytvorenie a fungovanie integrovaných dopravných systémov s dôrazom na kombináciu železničnej, autobusovej a mestskej dopravy, ale aj cyklistickej dopravy. Na železničných tratiach, kde štát dotuje prepravu ľudí z verejných zdrojov, treba vypísať tendre a umožniť vstup súkromného sektora na prevádzkovanie dopravy. Budeme pokračovať v znižovaní energetickej závislosti od Ruska vrátane dodávok jadrového paliva. 

V ekonomike je treba urobiť poriadok. Musíme zastaviť zadlžovanie a daňový systém reformovať tak, aby bol prehľadný, nezaťažený byrokraciou a utváral prostredie pre podnikavosť občanov. 

6.1. Zlepšenie koordináce výstavby, údržby i financovania, rozumný a zodpovedný rozvoj infraštruktúry, regionálne vyváženejšia výstavba

Je treba se vyhnúť situáciám, že v jednom regióne sa za vysoké náklady paralelne stavia diaľnica aj modernizuje železnica, kým v druhom nie sú žiadne investície ani za nižšie náklady.

6.2. Férové tendre, zlepšenie kontroly finančných tokov

Na železničných tratiach, kde štát dotuje prepravu ľudí z verejných zdrojov treba vypísať tendre a umožniť vstup súkromného sektora na prevádzkovanie dopravy. Je treba vytvoriť stabilizáciu a očistu kľúčovej štátnej organizácie, Finančnej správy Slovenskej republiky (FSSR), aby sa stala modernou a kvalitnou inštitúciou schopnou odhaľovať aj najťažšie podvody a kriminálnu činnosť. 

6.3. Zastaviť trend zadlžovania na Slovensku aj v EÚ, obmedziť rozrastanie štátu, zakotviť dlhovú brzdu v Ústave SR

Presadzujeme štíhly a efektívny štát, ktorý slúži občanom. Považujeme za potrebné zastaviť nebezpečné trendy zadlžovania ako aj neustáleho rozrastania štátu. Preto navrhujeme zásadnú revíziu ústavných pravidiel, najmä zmenu Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti („dlhová brzda“).

6.4. Reforma daňového systému, obmedzenie daňovej a byrokratickej záťaže, zavedenie jednotnej rovnej sadzby a podpora podnikateľského ducha.

Na Slovensku presadzujeme návrat k predtým už osvedčenej jednotnej, rovnej dani z príjmov (právnických aj fyzických osôb) na úrovni 19 %. Navrhujeme zavedenie superhrubej mzdy: zjednotili by sme odvody platené zamestnancom a zamestnávateľom, systém by sa značne zjednodušil. Zabezpečíme, aby sa najdôležitejšie daňové, odvodové a regulačné právne úpravy menili maximálne raz ročne, a to vždy od 1. januára.

6.5. Podpora výstavby malých modulárnych jadrových elektrární, koniec financovania výstavby a dostavieb tradičných jadrových elektrární z verejných zdrojov.

V strednodobej perspektíve podporujeme snahu rozbehnúť výstavbu takzvaných malých modulárnych reaktorov, na základe podpísaného memoranda o spolupráci medzi americkou spoločnosťou Westinghouse a slovenskou štátnou firmou JAVYS.

6.6. Podpora dekarbonizácie, zvyšujúci sa dopyt po elektrine vykryjeme Mochovcami, obnoviteľné zdroje energií (OZE) chceme rozširovať bez štátnych dotácií, zvyšok z dotácií využijeme na zníženie ceny elektriny.

Dekarbonizacia priemyslu sa dá prispôsobiť s využitím iných zdrojov. Napríklad pripojením 3. a 4. bloku Mochoviec. Slovensko má tiež značný, zatiaľ málo využitý potenciál v geotermálnej energii. Podporujeme rozširovanie OZE, nie však pomocou štátnych dotácií do výstavby alebo ceny vyrobenej elektriny. OZE sú už komerčne životaschopné, treba však zjednodušiť ich vybudovanie, pripojenie do siete, a znížiť náklady. Podporujem už prebiehajúci útlm využitia uhlia. 

6.7. Nulová daň z reinvestovaného zisku, tzv. Estónska daň

Navrhujeme, aby v prípade dane z príjmov právnických osôb,  podobne ako v Estónsku,  reinvestovaný zisk nebol zdanený. Zároveň však strácajú zmysel rôzne odpočítateľné položky, ako napríklad „superodpočet“ výdavkov na výskum a vývoj, v rámci ktorého je možné odpočítať 100 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj.  Tie by sme zrušili, zostal by jednoduchší, prehľadný a neutrálny systém.

6-priorita
7-priorita

7. Moderný sociálny štát

Naša demografia sa dlhodobo mení, populácia starne a do sociálneho systému prispieva čoraz menej ľudí. Pokiaľ nevytvoríme atraktívne podmienky, aby mladí ľudia zostávali žiť a pracovať na Slovensku a nezlepšia sa podmienky pre rozvoj mladých rodín, postihne to celú krajinu a najmä sociálne zabezpečenie pre seniorov, postihnutých, slabých, chorých a deti.

Preto v rámci našej stratégie podpory pre mladé rodiny presadzujeme zlepšenie prístupu mladých rodín k nájomnému bývaniu a budeme podporovať vznik nových nájomných bytov pro ne. 

Rozšírime a zvýhodníme flexibilné pracovné úväzky pre rodičov, aby sme im umožnili lepšie skĺbiť starostlivosť o dieťa a prácu. Posilníme podporu pre jednorodičovské domácnosti a zlepšíme sociálno-právnu ochranu detí. Podporíme všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti, predovšetkám tie, ktoré budú motivovať širšiu biologickú rodinu k starostlivosti o dieťa. 

7.1. Rodiny s deťmi sú naša priorita, ponúkame im pomoc aj tým neúplným.

Zlepšíme prístup mladých rodín k nájomnému bývaniu. V súčasnosti je pre mladé rodiny extrémne náročné zadovážiť si prvé vlastné bývanie. Presadíme lepšiu cielenú podporu pre jednorodičovské domácnosti. Jednorodičovské domácnosti sú u nás najviac ohrozené chudobou. 

7.2. Vytvoríme podmienky pre vznik flexibilných pracovných úväzkov pre rodičov

Rozšírime a pre zamestnávateľov zvýhodníme flexibilné pracovné úväzky pre rodičov. Rodičia v prvých rokoch starostlivosti o dieťa potrebujú často zvýhodnenie týkajúce sa pracovnej doby. Príliš dlhý výpadok zo zamestnania najmä pre ženy znamená, že majú sťažené podmienky zaradiť sa späť do pracovného procesu.

7.3. Náhradná rodinná starostlivosť je podfinancovaná, podporíme pestúnov, profesionálne rodiny a vytvoríme poradenské centrá.

V prípade pestúnskej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti zvýšime opakovanú dávku, nakoľko súčasná výška príspevkov nezodpovedá reálnym nákladom, ktoré potrebuje rodina na zvládanie starostlivosti o deti, ktoré majú veľmi často špecifické potreby a je treba pre ne zabezpečiť odbornú starostlivosť špecialistov.

7.4. Riešenie problémov sociálne vylúčených skupín.

Pre postupné riešenie problémov sociálne vylúčených skupín presadzujeme komplexný balík opatrení. Začať treba s riešením vlastníckych vzťahov. Odštartujeme proces vysporiadania pozemkov pod nelegálnymi stavbami v segregovaných rómskych osadách.

7.5. Prehľadný prvý (štátny) pilier dôchodkového systému, vytvoríme Dôchodkový plán, v ktorom budú občania vidieť aktuálny stav.

Sprehľadníme prvý (štátny) pilier dôchodkového systému, aby občania, ktorí platia sociálne odvody mali lepší prehľad o tom, koľko už zaplatili a aký dôchodok môžu očakávať. Vytvoríme nový dokument, tzv. Dôchodkový plán, ktorý Sociálna poisťovňa pošle raz ročne každému platiteľovi odvodov.

7.6. Vyššia flexibilita výberu nasporených prostriedkov z II. piliera a vyššia motivácia sporenia na vlastný dôchodok v II. aj III. pilier. 

Výška odvodov do 2. piliera má dosiahnuť 6 percent z hrubej mzdy v roku 2027, stále však bude zaostávať za pôvodnou výškou 9 % po presadení reformy v roku 2004. Navrhujeme preto kompromisné riešenie. Zamestnávateľ by mohol platiť navyše odvody do II. piliera v objeme 1,5 percent (na úkor povinného poistenia), ak zamestnanec bude uhrádzať rovnakú čiastku (nie však na úkor povinného poistenia). Dobrovoľný príspevok by sa stal daňovo odpočítateľnou položkou spolu s príspevkami do III. piliera. Súčasný horný strop tejto položky na úrovni 180,- eur za rok by sme výrazne zvýšili na 1.000,- eur.

7.7. Umožnenie tzv. reverzných hypoték pre seniorov, mohli by zabezpečiť dôstojnejšiu starobu pre mnohých ľudí bez vyšších nákladov pre pracujúcich.

Banky by získali záložné právo na nehnuteľnosti, kde starší ľudia bývajú, oni by tam však mohli bývať do konca svojho života a získali by pravidelnú mesačnú anuitu, resp. kombináciu mesačného príspevku s jednorazovou vyššou sumou. Pre mnohých by to mohlo garantovať dôstojnú starobu bez zaťaženia verejných rozpočtov. Dedičské právo by tým nebolo dotknuté, nehnuteľnosti by boli predmetom dedičského konania, avšak s finančnou záťažou, vzniknutou kvôli reverznej hypotéke.

Naša vízia
pre Slovensko

Predstavujeme našu víziu pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Sme presvedčení, že naše programové body a opatrenia sa zameriavajú na zlepšenie kvality života pre všetkých občanov. Naším cieľom je vytvoriť inkluzívnu spoločnosť, podporovať hospodársky rast a inovácie, chrániť životné prostredie a zabezpečiť spravodlivý a transparentný systém riadenia. Veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a budovať Slovensko, na ktoré budeme hrdí.